وەکو پرینسێس

هەرگیز نەدەتوانرا ئەمە بسەلمینرێت ئەگەر ئەوانی کاری پۆلستەریان دەکرد نەیان کردایە.
لە کارگەکەی ئێمەدا هەموو شتەکانی بە کاری دەستی ئەنجام دەدرێت