ڕێک پێوانەی یەخەی من

هەموو کراسێک کراسە؟ نا هەرگیز. شارەزاکان دەزانن:
کراسێکی egE وەکو پێستی دووەم وایە و وروژێنەرە:
ڕێک و پیکی ڕەنگەکانی، پێوانەکانی و جۆری قوماشەکە کە بۆ هەر بۆنەیەک بگونجێت و شیک بێت